AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

 

La titular d'aquest web és:

Mas Serveis SCP - Joan Anton Serra

NIF: 35.023.748 S

Adreça: Carrer dels Bous 7-9, 17140 Ullà (Girona)

Telf: 607232463

Email: adm@masserveis.com

 

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de Mas Serveis SCP.

 

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Mas Serveis SCP actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquest web tenen una funció orientativa i no obliguen a Mas Serveis SCP.

 

Mas Serveis SCP no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el seu web.

 

Mas Serveis SCP es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció:

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mas Serveis SCP es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Mas Serveis SCP implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica als webs d'altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. Mas Serveis SCP no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquests webs.

 

Responsable del tractament

  Mas Serveis SCP- Joan Anton Serra

  NIF: 35.023.748-S

   Carrer Bous, 7-9

   17140 Ullà (Girona)

Email: adm@masserveis.com

Finalitat del tractament

Serveis de manteniment i reparacions a cases

Lloguer turístic

Legitimació

• Consentiment obtingut de l’interessat.

• Execució del contracte de serveis.

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Mas Serveis SCP - Joan Anton Serra

NIF: 35.023.748 S

Adreça: Carrer dels Bous 7-9, 17140 Ullà (Girona)

Telf: 607232463

Email: adm@masserveis.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

• Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis de manteniment, reparació o gestió de lloguer turístic.

• Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

• Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dona.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

 • Les categories de dades que  podem tractar són:
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades de característiques personals
 • Dades de circumstàncies socials.
 • Dades acadèmiques i professionals.
 • Detalls de l'ocupació laboral.
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
 • Informació comercial.
 • Transaccions de béns i serveis.
 • Dades de categoria especial: Salut

 

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 

Algunes d’aquestes mesures són:

• Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

• Realització de  còpies de seguretat periòdiques.

• Control d'accés a les dades.

• Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

Com tractem les dades per compte de tercers?

En la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal de les quals els nostres clients són els responsables, ho fem en qualitat d'encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RGPD i, per tant,  en  aquests tractaments de les dades personals:

 1. Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats  membres al qual està subjecte l'encarregat. En aquest cas, informarem al responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
 2. Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
 3. Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l'article 32 del RGPD.
 4. Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament.
 5. Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la  naturalesa  del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.
 6. Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.
 7. A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
 8. Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l'art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d'un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

 

La tipologia de dades, la categoria d’interessats i els tractaments que podrem realitzar per compte dels nostres clients, s’establiran en el corresponent contracte de tractament de dades.

 

Logotip Mas Serveis

Mas serveis

Carrer Santa Caterina, 11

17140 ULLÀ (Girona)

+34 607 232 463

ADMINISTRACIÓ

Inici        Qui som         Serveis        Contacte

Logotip Mas Serveis
Logotip Mas Serveis

Mas serveis

Carrer Santa Caterina,11 •  17140 ULLÀ • +34 607 232 463

Logotip Mas Serveis
Logotip Mas Serveis